best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


רגע לפני שאתם נותנים מתנה לבן הזוג, חישבו על ההשלכות

  • August 2015
  • Posted By admin
  • 0 Comments

מתנות מבן זוג אחד למשנהו – אינן בגדר רכוש משותף לפי חוק יחסי ממון.

הכוונה למתנות שנקנות וניתנות במהלך הנישואין.

מטבע הדברים, בני זוג קונים מתנות האחד לשנייה כאשר שוררים יחסי אהבה וחיבה. לעיתים מתעוררת במקרה כזה סוגיית “מתנה על תנאי”, שכן נותן המתנה יכול לטעון, בדרך כלל במסגרת הליך גירושין, כי המתנה ניתנה בהסתמך על תנאי מסוים, וכשהתנאי אינו מתקיים – עליה לחזור אליו.

הפסיקה הבדילה בין שני תנאים:

תנאי מתלה:     מתן המתנה תלוי בהתקיימות מצב מסוים, לדוגמא כל עוד בני הזוג נשואים באושר.

תנאי מפסיק:    אם מי מהצדדים ינהג בצורה מסוים, למשל יבגוד בשני – אזי תחזור המתנה לנותן.

 

בפס”ד זיסרמן בחן ביהמ”ש העליון מקרה שבו קיבלה אישה דירה במתנה מהוריה, אולם במהלך הנישואין רשמה האישה את מחציתה על שם בעלה.

 

במהלך הגירושין, טענה האישה כי מחצית הדירה ניתנה לבעל ב”תנאי מפסיק” שלפיו, אם יתגרשו הם – תחזור המתנה אליה. ומשכך, יש לשנות את הרישום כך שהיא תירשם כבעלים היחיד על הדירה.

 

ביהמ”ש ציין כי קבלה באופן גורף של טענת מי מבני הזוג, שלפיה מתנה שהעניק הינה על תנאי – כל עוד חייהם המשותפים מתנהלים כסדרם, והיא תושב לנותן אם החלו בהליכי גירושין – תוביל לביטול כל המתנות שהעניקו בני הזוג במהלך חיי הנישואין – וברי כי אין זה מצב רצוי.

 

על כן, כאשר בן זוג המעניק מתנה לבן זוגו רוצה לעגנה בתנאי מסוים – עליו לעשות זאת במפורש, או ליצור מנגנון החזרה כלשהו, או שניהם.

 

על בן הזוג הנותן מתנה לערוך מסמך בכתב עם בן הזוג שמקבלה, אשר יכלול באופן ברור את תנאי מתן המתנה ואופן החזרתה.

 

Share

Comments