best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


מתגרשים ויש פער בין כלכלי בין הצדדים? משהו שחשוב לדעת…

  • July 2015
  • Posted By admin
  • 0 Comments

חישוב מוניטין אישי בעת גירושין

 

מוניטין אישי – הינו מכלול של תכונות ומאפיינים המשקפים את:

1. אישיות האדם.

2. כישרונו.

3. השכלתו.

4. שמו הטוב.

 

המוניטין האישי צמוד לאדם, עובר איתו ממקום למקום ומהווה גורם משפיע על כושר ההשתכרות.

הפסיקה הכירה בקושי הטמון בחישוב המוניטין האישי של אדם, אך נקבע כי ניתן להביא אומדן כללי של פוטנציאל. החלוקה הינה תלוית נסיבות ונתונה לשיקול הדעת של ביהמ”ש.

 

ביהמ”ש העליון קבע בשנת 2007 כי מוניטין אישי הינו נכס בר חלוקה. מטרת ההכרה הינה למנוע פגיעה בבן הזוג אשר הקדיש את חייו למשפחה ולפיתוח המוניטין של בן הזוג השני – על חשבון המימוש האישי והמקצועי שלו.

 

על מנת להיות זכאי למוניטין האישי של בן הזוג, יש לעמוד בתנאים הבאים:

–           לעזרת בן הזוג הייתה השפעה מכרעת בגיבוש המוניטין.

–           עזרה זו מנעה ממנו התפתחות כלכלית.

–           שתי הקטגוריות לעיל הובילו לפערים משמעותיים ביותר בהשתכרות בני הזוג.

 

בן הזוג התומך ייהנה מפירות המוניטין האישי רק כאשר אלו נבעו מכוח תרומתו וכפי תרומתו בלבד.

 

עם חלוף הזמן, סייג ביהמ”ש העליון את הכללת המוניטין האישי בנכסי האיזון, רק במקרים מובהקים של פער ממשי וברור בכושר ההשתכרות של מי מהצדדים, הנובע מויתור או הקרבה מצד בן הזוג התובע.

Share

Comments