best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

הסכם גירושין

About Project

karni-shalev-18

הסכם גירושין מטרתו העיקרית להסדיר ולעצב מחדש את התא המשפחתי לאחר שזה התפרק.
הסכם גירושין טוב יהא הסכם שביכולתו לחזות קשיים מחד ולתת פתרונות הולמים מנגד.
ישנם הרבה קשיים שמתעוררים לאחר הפירוד, והסכם מחובתו לתת מענה ופתרון עתידי – ובכך למנוע התלקחות בין הצדדים אשר עשויה לרוב להוביל לפתחו של בית המשפט.
הסכם גירושין מגלם בחובו מספר רב של תחומים, ואולם יש לתת משנה אחריות בחמישה עיקריים:
1. הסכמה לתת גט פיטורין. הסכם חייב לכלול במפורש את רצון הגבר לתת גט לאישה, תוך התייחסות לעניין הכתובה ומזונות האישה. רצוי ומומלץ, במעמד חתימת ההסכם, לחתום על הסכם משותף לביה”ד הרבני בדבר הרצון לסידור גיטין. סעיף זה חשוב מאוד בהסכם הגירושין, שכן הגבר לא יוכל לטעון לאחר אישור ההסכם כי רוצה הוא בשלום בית.
2. משמורת הילדים והסדרי ראייה. ההסכם קובע מי מבין הצדדים הוא המשמורן ומסדיר עם השני את הסדרי הראייה. סעיף זה חייב להיות ברור ומסודר ע”מ למנוע התלקחות בין הצדדים. סעיף זה חייב לתת התייחסות לחגים, חופשים וחלילה מצב בו הילד חולה ולא נמצא זמן רב במסגרת החינוכית. רצוי אף להסדיר את נושא היציאה מהארץ של הילדים עם מי מההורים.
3. מזונות. ההסכם מסדיר את גובה תשלום המזונות בעבור הקטינים, סכום אשר צמוד למדד המחירים לצרכן. סעיף המזונות צריך לפרט את כל מרכיבי ההוצאות של הילדים כך בכך לצמצם ויכוחים עתידיים.
4. רכוש. ההסכם יפרט את חלוקת הרכוש של הצדדים וכאן ישנה חשיבות רבה לתת התייחסות לכל הרכוש המשותף. התייחסות לעסק, למוניטין, למקרקעין, למטלטלין, לרכבים וכל רכוש בעל ערך כספי ו/או רגשי. סעיף זה חייב להסדיר את נושא פירוק השיתוף לפרטי פרטים, שכן זהו הליך ארוך ומסובך שלעצמו העלול לגרום לבעיות רבות בהמשך.
5. חינוך הילדים. הסכם חייב להסדיר את סוג החינוך שיינתן לידלים, את האופי והשותפות בקבלת החלטות בעניין זה, חשיבות כיבוד ההורים והאיסור להסית ולהמריד.
זהו החלק הארי, ליבת ההסכם, ואולם ישנם עוד הרבה מאוד סוגיות שחייבות לקבל מענה והתייחסות ברורה בהסכם. אי הסדרה של נושאים חשובים – תגרור את הצדדים לערכאה משפטית על כל המשתמע מכך.

אישור ההסכם

אישור ההסכם את הסכם הגירושין יש לאשר בביהמ”ש לענייני משפחה או בביה”ד הרבני על מנת שזה יקבל תוקף של פסק דין מחייב.
יושם אל לב, כי אישור פורמלי בביה”ד הרבני אינו קושר את הזוג, באם תתעורר בעיה, לחזור לפתחה של הערכאה הדתית. האישור הוא פורמלי ועניינים מהותיים כמו לדוגמא הגדלה/ הפחתת מזונות וענייני משמורת ידונו, באם יחפוץ מי מהצדדים, בביהמ”ש לענייני משפחה.
בבואו לאשר את הסכם הגירושין, בוחן ביהמ”ש את ההסכם סעיף אחר סעיף ומוודא כי אין פגיעה בצדדים שלישיים קרי הילדים! הסכם הקובע כי הילדים לא יהיו זכאים למזונות, לרוב לא יאושר, הוא הדין גם במקרה של סכום מזונות נמוך. יתרה מכך, ביהמ”ש לא יאשר לפתוח קופת חיסכון שנצברה לזכות ועל שם הילדים.
בנוסף ביהמ”ש מוודא כי הצדדים חתמו על ההסכם מרצונם החופשי וכי הבינו את המשמעויות.

Share