best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

כללי


הסכם הורות משותפת

 • November 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
מוסד המשפחה והזוגיות עובר שינויים ותמורות, המודל השמרני לעיתים נדחק לטובת בני זוג הרוצים לחיות יחד ולגדל ילדים בדרכם שלהם. מודל משפחתי שכזה, מחזק את הצורך בהסכם הורות מקיף ומפורט אשר יסדיר, בין השאר אך בראש ובראשונה, את עניין גידול וחינוך הילדים. קבוצה ראשונה ונפוצה מתייחסת לגברים ונשים אשר חפצים בהבאת ילד משותף. על קבוצה

משמורת ילדים

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
משמורת ילדים למרבה הצער, הורים רבים נוטים “להשתמש”, בילדיהם הקטינים, ולנגח באמצעותם את ההורה השני. לשם הדוגמה, כאשר האישה לא תקבל את מזונותיה, האישה תמנע מהגבר לראות את ילדיו. להתנהגות שכזו השלכות נפשיות על הקטין ועל עתידו. במקרים בהם התא המשפחתי מתפרק, יתערב בית המשפט ויקבע מי מההורים יקבל את הילד למשמורתו, תוך שהוא בודק

גניבת זרע

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
רקע: המונח “גניבת זרע” מתאר מצב של התעברות אישה בעקבות קיום יחסי מין, בהם הגבר סבר שהם מוגנים מפני היריון בזמן שהאישה התכוונה להורות מיחסי מין אלה. בכך, לכאורה, השיגה את זרע הגבר במרמה. השופט פיליפ מרכוס באחד מספקי הדין בעניין “גניבת זרע”: “טענה כזו, אשר נטענת לפעמים על ידי גברים במסגרת תביעת אבהות ותביעות

עילות לגירושין

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
כאשר צד אחד מעוניין בגירושין ואילו הצד השני מסרב, בין אם ברצונו לשלום בית, ובין אם מטעמים טאקטיים, לא יינתן פסק דין לגירושין, אלא אם כן הוכיח הצד הרוצה בגירושין כי קיימת לו עילת גירושין אשר מחייבת את הצד השני במתן גט. כאמור, לבית הדין הרבני הסמכות הייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין. בפסיקותיו, פוסק בית

פירוק שיתוף

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
רקע: סעיף 37(א) לחוק המקרקעין קובע כדלקמן: “כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף.” עקרון העל באשר לפירוק שיתוף במקרקעין, קבוע בסעיף 37(א) לחוק המקרקעין, לפיו כל שותף במקרקעין משותפים, זכאי להביא מרצונו, בכל עת, את פירוק השיתוף, וזאת בכפוף לסייגים האמורים בדבר חובת תום הלב ואי שימוש לרעה בזכות. מכאן שאין

סעדים זמניים

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני מוסמכים ליתן סעד זמני שמטרתו להבטיח את קיומו של פסק הדין שיינתן בעתיד או שניתן בעבר וטרם בוצע. תכלית הסעדים הזמניים לשמור את המצב על כנו, אי מתן סעד זמני עלול להסב נזק רב לאחד הצדדים ואילו מתן סעד ייתן רשת ביטחון וודאות לגבי ההמשך. חשיבות מכרעת לעיתוי

צוואות וירושות

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
רקע: הצורך בעריכת צוואה הוא צורך בסיסי ואף חיוני לכל אדם החפץ להעניק משמעות אמיתית לחייו ולדאוג לחלוקת רכושו אותו צבר, בעמל רב, בשנותיו לאנשים הראויים לכך. אי עריכת צוואה עלולה להביא למצב בו רצונו של הנפטר לא ימומש דבר שיסב, במקרים מסוימים, עוול רב. אביא את סיפור המקרה של ד”נ 40/80 קניג נ’ כהן:

סרבנות גט

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
בעל אשר חויב בפסק דין במתן גט לאשתו נדרש לעשות כן. משזה מסרב, יטיל בית המשפט על הבעל מזונות מדין מעוכבת לזכות האישה. הרציונל לחיוב במזונות מדין מעוכבת נובע מכך שהאישה כבולה לבעלה, מעוכבת להינשא לאחר ואינה יכולה ליצור זכות למזונות מאחר. אין נפקא מינה אם אישה אינה זכאית למזונות רגילים, שכן תביעת מזונות מדין

מזונות ילדים

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
סעיף 3 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי”ט-1959 מסדיר את חיוב ההורים במזונות ילדיהם הקטינים. ע”א 222/83 פלונית נ’ אלמוני: “לפי הדין האישי מתמקד החיוב רק בחובתו של האב, שהרי חובת האם קמה לפי הדין האישי מדין צדקה בלבד”. מקור החיוב של אב במזונות ילדיו הינו ההלכה היהודית. מכוח דין תורה על אב יהודי מוטלת

לשון הרע בדיני משפחה

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
תביעה זו מעניקה ניתוח מעמיק של כבוד השופטת נילי מימון אודות תביעה לפי חוק איסור לשון הרע: תמ“ש 20670/04 – ב.ה.א נ‘ ב.מ: תביעה של הבעל כנגד אשתו בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. התובע מיקד את טענותיו בארבעה מקרים שונים, בהם, לטענתו, פעלה הנתבעת להוצאת דיבתו רעה: ראשית: טען כי הנתבעת פרסמה כי התובע “סרבן

ידועים בציבור

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
כדי שאישה תיחשב על פי הפסיקה כידועה בציבור או להיפך, על בני הזוג לקיים חיי משפחה המבוססים על חיבה ואינטימיות. מערכת היחסים בין בני הזוג תעיד על קשירת גורל וניהול משק בית משותף, כאשר ניהול משק הבית הוא פועל יוצא וטבעי מניהול חיי משפחה משותפים וכנהוג בין בעל לאישה הדבקים זה בזה. מעמדם של הידועים

חובת ההורה כלפי ילדיו

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
ע”א 2034/98 אמין נ’ אמין: המשיבים הם ילדיו של המערער מאשתו הראשונה, שהתאבדה סמוך ללידת הבן הצעיר. לאחר מותה שהו הילדים במוסדות רווחה ובמשפחות אומנות והידרדרו במורד הסמים והעבריינות. המערער נישא בשנית, ולפי הסכם שעשה עם אשתו השנייה, ניתק כל קשר עם המשיבים ואף סירב להניח להם לבקרו. המשיבים תבעו את המערער בבית המשפט המחוזי,

הסכם ממון

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
רקע:   בשנת 1973 חוקק בישראל חוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר נועד להסדיר את מערכת היחסים הרכושית והממונית בין בני זוג בעת גירושיהם. החוק חל על בני זוג אשר התחתנו לאחר ה-1.1.1974. טרם חקיקת החוק חלה “הלכת השיתוף” בין בני זוג, הלכה שהינה יצירת פסיקה ואינה מעוגנת בחקיקה (הלכת השיתוף קובעת, באופן כללי,

הכתובה

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
מימים ימימה נהגו בקהילות ישראל כי במעמד החופה ובפני שני עדים, חותם החתן על שטר כתובה ומוסרו לכלה. לפי רש”י, מוסד הכתובה קיים עוד מימי אברהם אבינו, אשר נתן שטר כתובה לאשתו שרה. כמוסד משפטי עתיק יומין, הדינים המסדירים את הכתובה מקורם אף הוא בתקופה קדומה. מסכת שלמה במשנה, שעריכתה מלפני כמעט אלפיים שנה, יוחדה

הגנת הפרטיות

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
רוצים להוכיח בגידה של בן הזוג, אולם חובה לקחת בחשבון את הגנת הפרטיות וצנעת הפרט

הבטחת נישואין והפרתה

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
הבטחת נישואין והפרתה הפרת הבטחת נישואין החל כבר מימי בראשית, עת הבטיח לבן ליעקב שכר נאה בתמורה לעבודתו. יעקב ביקש, כי בנוסף לשכרו הוא רוצה את רחל לאישה. למרות בקשה זו, רימה אותו לבן ונתן לו את לאה לאישה. רק לאחר עבודה של שנים נוספות, הסכים לבן לתת ליעקב את רחל. זוהו המקרה הראשון של

גישור

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
הליך הגישור - יתרונות ההליך, פשטותו ויעילותו בקרב בני זוג העומדים לפני גירושין

בית המשפט לענייני משפחה למול בית הדין הרבני

 • October 2010
 • Posted By admin
 • 0 Comments
חקיקתו של חוק ביהמ”ש לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 הטביעה מושג חדש בתחום משפט המשפחה – “ענייני משפחה”. בגדר המושג ענייני המשפחה, נכללים גם ענייני המעמד האישי המפורטים בסימן 51 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל. ענייני המעמד האישי נמסרו בשעתו לסמכותם של בתי הדין הדתיים, ואילו לביהמ”ש המחוזי הוקנתה אז הסמכות לדון באותם מקרים שלא נפלו