best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

התרת נישואים

About Project

התרת נישואין

על בני זוג מעורבים, היינו בני עדות שונים, המעוניינים לסיים את קשר הנישואין ביניהם, חל חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ”ט – 1969.

נישואין מעורבים, הם נישואין בהם בני הזוג משתייכים לעדה דתית מוכרת בישראל. על זוגות מעורבים, המעוניינים להתגרש זה מזו, חל חוק שיפוט בענייני התרת נישואין כאמור.

חוק זה אינו חל כאשר שני בני הזוג יהודים, מוסלמים, דרוזים או בני אחת העדות הנוצריות אשר לכל אחד מאלה בית דין דתי בישראל.

ביהמ''ש מוסמך לדון בענייני התרת נישואין, בהתקיים אחד מהזיקות הללו:

מקום מושבו של המשיב בישראל.

שני בני הזוג הם אזרחים ישראלים.

מקום מושבו של המבקש בישראל, ובלבד שהתגורר בה במשך שנה לפחות בסמוך להגשת הבקשה להתרת הנישואין.

מקום מושבו של המבקש בישראל, ובלבד שמקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג היה בישראל.

המבקש הוא אזרח ישראלי ומקום מושבו בישראל.

המבקש הוא אזרח ישראלי והתגורר בה במשך שנה במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה להתרת הנישואין.

המבקש הוא אזרח ישראלי ונמצא בישראל במועד הגשת הבקשה להתרת הנישואין, ובלבד שבאותו מועד, במקום מושבם האחרון של בני הזוג לא ניתן לערוך גירושין על פי כל דין.

ההליך

כאשר מוגשת לביהמ”ש לענייני משפחה בקשה להתרת נישואין, ואחד מבני הזוג הוא יהודי, מוסלמי, דרוזי או בן אחת העדות הנוצריות המקיימות בישראל בית דין דתי, או התעורר ספק ביחס להשתייכותו של אחד מבני הזוג לעדה דתית מוכרת בישראל, או ששני בני הזוג הם בני דתות מוכרות שונות, יפנה סגן נשיא ביהמ”ש בכתב, לראש ביה”ד הנוגע בדבר, כדי שיקבע אם יש צורך בגירושין על פי הדין הדתי שלפיו הוא דן, ולו מספק, כדי שבן הזוג שעליו חל אותו דין דתי יוכל להינשא מחדש.

היו ובני הזוג הם בני דתות מוכרות שונות, תישלח פנייה לכל אחד מראשי בית הדין הנוגעים בדבר.

אם נשלחה פנייה לבית דין דתי של אחת העדות הנוצריות, יקבע ראש ביה”ד, גם אם הדין הדתי שלפיו הוא דן מאפשר גירושין בנסיבות העניין.

כאשר קיבל ראש ביה”ד פנייה, ימסור לביהמ”ש ולבני הזוג, בתוך שלושה חודשים מיום משלוח הפנייה את קביעתו לגבי כל עניין שנכלל בפנייה, באופן מנומק. סגן נשיא ביהמ”ש רשאי להאריך את המועד לתקופה נוספת של שלושה חודשים, אם הודיע לו ראש ביה”ד כי הדבר נדרש לצורך בירור העובדות.

אם קבע ראש ביה”ד או דיין שהוסמך לכך, כי יש צורך בגירושין, ולעניין עדה נוצרית גם כי הדין מאפשר גירושין, יעביר ביהמ”ש את הבקשה להתרת הנישואין לבית הדין הדתי, כדי שיקבע את המועד לדיון ולהחלטה בדבר הגירושין. אין בהעברת הבקשה כדי להקנות לביה”ד סמכות שיפוט בעניינים הכרוכים בגירושין.

אם קבע ראש ביה”ד או הדיין המוסמך כי אין צורך בגירושין, או כי הדין אינו מאפשר גירושין, או שלא נמסרה קביעה בתוך שלושה חודשים מיום משלוח הפנייה והמועד למסירתה לא הוארך, או שחלפה התקופה שניתנה כארכה – ידון ביהמ”ש בבקשה להתרת הנישואין.

נשיא ביהמ”ש העליון רשאי, לבקשת בעל דין או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שהוגשה בתוך מועד שייקבע בתקנות, להורות כי סמכות השיפוט בבקשה מסוימת להתרת נישואין תהיה לביהמ”ש או לביה”ד דתי אחר, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

ראש ביה”ד רשאי להודיע, בהודעה כללית, לנשיא ביהמ”ש העליון, כי בהתקיים נסיבות מסוימות אין צורך בגירושין על פי הדין הדתי שלפיו הוא דן, כדי שבן הזוג שעליו חל אותו דין דתי יוכל להינשא מחדש. אם התקיימו הנסיבות המפורטות בהודעה הכללית, לא תישלח פנייה לאותו בית דין.

Share