best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


אישור הסכמים בבית המשפט לענייני משפחה

  • August 2015
  • Posted By admin
  • 0 Comments

סעיף 3 (ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 קובע כי סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה משתרעת גם על: “כל עניין שלגביו נתונה לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לפי חוק זה, גם אישור הסכם בקשר אליו במשתמע, אף אם אינה תלויה ועומדת אותה שעה תובענה לגביו, ובית המשפט יהיה רשאי ליתן להסכם תוקף של פסק דין”.

סמכות בית המשפט לענייני משפחה לאשר הסכם ולתת לו תוקף של פסק דין, אף בהיעדר תובענה תלויה ועומדת, חלה כמובן רק על הסכמים הדנים בעניין הנתון לסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, כלומר רק על הסכמים “בענייני משפחה” כהגדרתם בחוק.

אם שני אחים חותמים על הסכם הלוואה הקובע כי כעבור שנה יחזיר האח הלווה את סכום ההלוואה לאחיו המלווה – לא יוכלו הם לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש אישור מראש להסכם. אולם אם חלפה שנה וההלוואה טרם הוחזרה – קמה לאח המלווה הזכות לתבוע את אחיו בבית המשפט לענייני משפחה.

הליך אישור הסכם מכוח סעיף 3 (ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה אינה דורשת את נוכחות הצדדים להסכם במועד אישור ההסכם ואינה מחייבת את בית המשפט להסביר להם את משמעותו ולוודא כי אכן ערכו אותו בהסכמה חופשית. אולם, תקנה 258כו לתקנות סד”א מחייבת את בית המשפט, כל אימת שהוא מתבקש לאשר הסכם בענייני משפחה לפי סעיף 3 (ג), להסביר לצדדים את משמעות הוראות ההסכם ולברר שהם כרתו אותו בהסכמה חופשית.

מצב זה יוצר סתירה, אך לפי הפסיקה כיום, גם כאשר תקנה 258כו לתקנות סד”א צריכה לחול, אין חובת התייצבות הצדדים בבית המשפט לשם אישורו של ההסכם, ובמקרים מסוימים ניתן לוותר עם נכחותם הפיזית.

לבית המשפט לענייני משפחה, כלכל בית משפט אזרחי אחר, הסמכות לתת לבקשת בעלי הדין תוקף של פסק דין להסדר פשרה שעשו ביניהם, וזאת בתנאי שתלויה ועומדת בבית המשפט תובענה בעניין הנדון בהסכם. סמכות זו מסורה לבית המשפט לענייני משפחה מכוח תקנה 258כז(א) לתקנות סד”א המפנה לסעיף 79א(ב) לחוק בתי המשפט. סעיף 79א(ב) לחוק בית המשפט אינו מזכיר את אישור ההסכם, אלא רק מתן תוקף של פסק דין להסכם ואינו דורש שום בירור מוקדם בדבר הבנה או הסכמה של הצדדים להסכם או את התייצבותם או נוכחותם.

Share

Comments