best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

עילות גירושין

About Project

karni-shalev-10

כאשר צד אחד מעוניין בגירושין ואילו הצד השני מסרב, בין אם ברצונו לשלום בית, ובין אם מטעמים טאקטיים, לא יינתן פסק דין לגירושין, אלא אם כן הוכיח הצד הרוצה בגירושין כי קיימת לו עילת גירושין אשר מחייבת את הצד השני במתן גט.

כאמור, לבית הדין הרבני הסמכות הייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין. בפסיקותיו, פוסק בית הדין הרבני על פי הלכות חכמים ובעיקר על פי הרמב”ם ולכן עילות הגירושין מקורן בדין העברי.

על פי הדין העברי קיימים נימוקים ספציפיים המקנים לאישה זכות לגירושין כולל כתובתה, וכן קיימים נימוקים המקנים לגבר זכות לגירושין ללא תשלום כתובת האישה.

להלן סקירה של עילות גירושין נפוצות על פיהן קובעים בתי הדין הרבניים פסיקותיהם לגבי הזכות של אחד מבני הזוג לגירושין:

זכות האישה לגירושין:

בהלכה ישנם שני סוגי נימוקים המצדיקים את האישה לחייב את בעלה במתן גט: נימוקים אובייקטיבים וסובייקטיביים.

נימוקים אובייקטיבים

מומים: הנימוקים נסמכים על טענות האישה שאין לה אפשרות, מסיבות הקשורות בבעל, לקיים עימו יחסי אישות. הדעות חלוקות באשר לזכויותיה הממוניות אם ידעה והתחתנה חרף המום:

לא זכאית לגט – מאחר וידעה ובכל זאת נישאה, אין היא זכאית עתה לתבוע מתן גט – “סברה וקיבלה”.

זכאית לגט: גם אם זכאית לגט אינה זכאית לכתובתה.

עקרות הבעל: בית הדין צריך להשתכנע בכנותה של האישה ללדת ילדים, ואין לה ילדים מנישואים קודמים, יכפה בית הדין גט על הבעל והאישה אף זכאית לכתובתה – “מחמת מומו היא לא נתעברה”.

לבעל אין כוח גברא: האישה זכאית לקיום חובת עונה ע”י הבעל גם אם לזו ילדים. אם הבעל מודה בטענת האשיה, עליו לתת את הגט ואף זכאית היא לכתובתה. במידה ומכחיש הבעל, נטל ההוכחה רובץ על האישה ואין זכאית היא לכתובתה.

נימוקים סובייקטיביים

סירוב הבעל לקיים יחסי מין עם האישה: גבר מחויב לספק את עונתה של האישה. אם הגבר מסוגל פיזית לקיים יחסי מין, והוא מסרב לקיימם עם אשתו, נחשב הוא ל”מורד” והאישה זכאית לדרוש גט.

סירוב הבעל לפרנס את אשתו: הנישואין מטילים על הבעל חובה ל”זון” את אשתו, משמע לפרנסה. סירוב של הבעל לפרנס את אשתו, מעמיד לאישה זכאות לדרוש גט.

הבעל מתנהג עם אשתו שלא כדין:

עובר על דת יהודית: בעל אלים, מעליב, מקניט ואף בוגד באשתו. במקרים אלה יחד עם הגט, זכאית האישה לכתובתה.

עובר על דת משה: גורם לאישה במזיד לעבור על מצוות התורה.

זכות הבעל לגירושין:

נימוקים אובייקטיבים

1. טענת מומים: נימוקים אובייקטיבים באשר למומים גופניים מיוחדים בגוף האישה אשר לא מאפשרים לבעל לקיים יחסי מין עימה, דבר המצדיק קבלת גט. זכאי הבעל לדרוש את חיובה של האישה בגט אם יוכיח הוא שזו אינה ראויה בשל מומייה ואינה מסוגלת לקיים יחסי מין. על הבעל להוכיח כי לא ידע על המומים לפני שנשא אותה לאישה. ריח רע, ריח הפה, קול עבה, חזה גדול במיוחד, צלקת בגוף, שומה על הפדחת, מרחק בין החזה. יש לציין כי זוהי רשימה חלקית ולא סגורה וכל מום פיזי יכול שיכלל.

אם המום היה קיים לפני הנישואין והבעל לא ידע על כך וכן האישה הסתירה זאת ממנו (“נישאה עמו ברמאות”), הרי שיש לבעל עילת גירושין והאישה תפסיד את כתובתה. חזקה על הבעל שבדק את האישה לפני הנישואין וסביר כי ידע על המום, לכן ההנחה היא כי ידע וקיבל. בכל זאת תעמוד לו עדיין עילת הגירושין בשל המום, אך ישלם הוא את כתובתה.

2. עקרות: לבעל תעמוד עילת גירושין אם שהה עם האישה עשר שנים וזו לא ילדה לו. האישה לא תאבד את כתובתה.

נימוקים סובייקטיביים

התנהגות האישה אשר תעמיד לבעל עילת גירושין:

אישה מורדת: אישה אשר מסרבת לקיים יחסי אישות עם הבעל למעלה מחצי שנה, וזה התרה בה, אולם היא לא נענתה. במקרה האמור, הבעל יוכל לגרש את אשתו וזו תאבד כתובתה.

אישה העוברת על דת משה: משמע, אישה המכשילה בכוונה את בעלה מלקיים את מצוות התורה.

אישה העוברת על דת יהודית: אישה אשר מתנהגת שלא בצניעות ואף מעליבה את בעלה ברבים. בית הדין בוחן את סביבת בני הזוג, אם עולה כי ההתנהגות בנורמה, הרי שהעילה לא תתפוס.

חשוב לציין כי בעל הרוצה לטעון לאחת משלוש העילות, עליו להתרות באישה כי התנהגותה והתנהלותה מפריעה לו ועליה להשתנות. אם דבריו של הבעל לא הועילו, יוכל הוא לגרשה ולא לשלם את כתובתה.

“זנתה תחת בעלה”: מעשה מכחול בשפופרת. אישה אשר בגדה בבעלה ונצפתה ע”י שני עדים, הרי שהיא אסורה על בעלה ועל בועלה. משמע, אין מחילה והאישה אינה יכולה להמשיך לחיות עם בעלה ואף לא תוכל להינשא למאהבה. למותר לציין כי היא תפסיד את כתובתה.

קיים קושי ראייתי במקרים מסוג אלה. הבעל יטען כי אשתו זנתה תחתיו, אולם זו לא תודה והבעל יתקשה לגבות אמירותיו בראיות – התוצאה – האישה אסורה על הבעל, אולם חייב לתת לה את כתובתה כי לא הוכיח.

מעשה כיעור: כאשר הבעל טוען למעשה כיעור, הוא טוען כי יש יסוד סביר להניח שהאישה לא נאמנה לו ובגדה בו. במעשה כיעור האישה מפסידה כתובתה.

Share