best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מזונות ילדים

ילדים עד גיל 18 זכאים למזונות מכוח הדין היהודי, תקנות הרבנות הראשית והחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי”ט – 1969. כאשר הגיע הילד לגיל 18 ועד לגיל 21 ניתן לתבוע מזונות מופחתים.

חובת המזונות נמשכת בלי קשר לגירושי ההורים והיא כוללת מזון, ביגוד, השכלה ומגורים ואם יש יכולת כלכלית, אף מעבר לכך.

הדין היהודי מטיל את חובת המזונות הבסיסית על האב, אם כי משני ההורים מצופה כי ידאגו לילדיהם.

גובה המזונות נקבע בהתאם ליכולת השתכרותם של שני ההורים, הוא צמוד למדד יוקר המחיה וניתן לשינוי, באמצעות פניה לערכאה השיפוטית שדנה בעניין, כל אימת שחל בנסיבות שינוי מהותי. הפסיקה כיום עומדת על מזונות חודשיים לילד בגובה 1350 ₪ בקרוב, חשוב לציין כי בשלושה ילדים לא נעשה הכפלה פי 3.

אם הילדים בחזקת האם, יעביר האב את הכספים המגיעים לילדים לניהולה.

את חוב המזונות ניתן לאכוף בלשכת הוצאה לפועל ובתנאים מסוימים ניתן לגבותו מהביטוח הלאומי.

לעיתים קרובות נפסקים גם “מזונות זמניים” לפרנסת הילדים בין הגשת תביעת המזונות ועד למתן פסק הדין הסופי.

חשוב לציין כי בכל הקשור למזונות הילדים יש לצפות ולנבא פני עתיד במשנה אחריות.