best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מזונות האישה

About Project

karni-shalev-3

אישה זכאית למזונותיה מהבעל כל עוד היא נשואה לו. סוגיית מזונות האישה רגישה מאוד, שכן אישה המקבלת מזונותיה עלולה לנהל מאבק ארוך וממושך על חשבון הבעל ובתוך כך לכפות עליו תנאים שספק אם היה מסכים להם מלכתחילה. מאידך, אי תשלום מזונות אישה, יכולים להביא למצב הפוך בו הבעל ימאן להתגרש, ידרוש שלום בית עד כדי סרבנות ליתן גט.

מזונות אישה כוללים את הצרכים הדרושים לקיומה ורווחתה, בתוך כך מזון, ביגוד, נסיעות, קוסמטיקה, מדור והוצאות מדור, רכב ועוד.

זכות האישה לקבל מזונותיה מגולמת בדיני ישראל בעקרון “עולה עמו ואינה יורדת עמו”. האישה זכאית לחיות באותה רמה כפי שהורגלה אליה בבית הבעל, גם אם היא באה מרקע כלכלי נמוך יותר. הבעל אינו יכול לדרוש ממנה, כי תחזור לחיות ברמה שלפני הנישואין, אלא אם מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לקיים עבורה רמת חיים טובה יותר. היות והאישה “עולה עמו”, היא זכאית תמיד לקבל את מזונותיה לפי עושרו.

אין נפקא מינה מצבו הכלכלי של הבעל, שכן עדיין זכאית האישה, למצער, לאותה רמת חיים לה הייתה רגילה טרם נישואיה. מכאן, הביטוי “ואינה יורדת עמו”. גם בעל שירד מנכסיו, נדרש להקפיד על רמת החיים של אשתו בהתאם לרמת החיים אליה הורגלה, למצער, לרמת החיים לה הייתה מורגלת טרם נישואיה. השיקול העיקרי בקביעת גובה המזונות הוא, יכולתו הכלכלית של הבעל ורמת החיים בה הוא חי. יכולתו הכלכלית של הבעל נגזרת מכושר השתכרותו הפוטנציאלי, בצירוף הכנסותיו מרכוש.

בעל מחוייב לשלם מזונות אישה כל עוד הוא נשוי לה. קיימים מקרים בהם הבעל מתחייב לשלם מזונות גרושה (מזונות הסתגלות) גם לאחר הגט, ואולם אציין כי אין חובה כזו עפ”י דין.

אציין, כי גבר אינו יכול לכפות על האישה לצאת לעבוד בכדי לפטור אותו מתשלום מזונותיה. עפ”י דין תורה, אין כלל חשיבות ליכולת האישה לעבוד, ועצם סירובה לצאת לעבוד לרוב לא ייפגע בזכויותיה.

אישה שעבדה באופן קבוע במהלך הנישואין, והפסיקה את עבודתה לקראת גירושין, ניתן לשלול ממנה מזונות, משום שיש לה יכולת לעבוד. יש לזכור, כי מדובר בחריג אשר מופעל רק במקרים בהם מתגלה חוסר תום לב, ומוכח כי האישה הפסיקה לעבוד במתכוון לצורך הליכי גירושין.

אישה אשר בגדה בבעלה (“זנתה תחתיו”) מאבדת זכותה לתשלום מזונות. נדרשות ראיות כבדות משקל לקיום בגידה. במקרים רבים, אין די אפילו בהודאת האישה, שכן קיים חשש, שהיא מודה על מנת להתגרש במהירות. המטרה של שלילת המזונות היא, להוביל במקרים אלה לגט מהיר.

אם הבעל עוזב את הבית, זכותה של האישה למזונות אינה נפגעת. אם האישה עוזבת את הבית, קיים סיכוי שתפגע זכותה. אישה העוזבת את הבית, ללא סיבה מוצדקת, תפסיד את מזונותיה. השאלה, מהי סיבה מוצדקת, נבחנת בכל מקרה לגופו. אם האישה עוזבת את הבית בשל אלימות הבעל, או בשל יחס משפיל ומבזה מצדו, הוא חייב לפרנסה. אישה שעזבה צריכה להוכיח שהתקיימו נסיבות המצדיקות את עזיבתה, אך מידת ההוכחה הנדרשת בבית המשפט לענייני משפחה קלה ביותר, בעוד שבבית הדין הרבני ידרשו הוכחות משמעותיות לביסוס הטענה.

בית הדין הרבני יכול לתת פסק דין המחייב בעל או אישה להתגרש, אולם אין בכוחו של פסק הדין לכשעצמו בכדי להפקיע את קשר הנישואין בין בני הזוג. כאשר בעל מסרב לתת גט לאשתו, ניתן לחייבו במזונותיה מכוח העובדה שהוא מעכב אותה מלהינשא לאחר (“מזונות מעוכבת”). הבעל מאבד את זכותו להכנסות האישה, ואינו יכול לקזזן מסכום המזונות המגיעים לה. במקרים מסוימים, ניתן להשיג “מזונות מעוכבת” בסכומים גבוהים ביותר ובאמצעותם להגביר את הלחץ הכלכלי על הבעל עד שיאלץ להתגרש.

Share