best websites of the world
css Design Awards

עורך דין גירושין קרני שלו | משרד עו"ד לגירושין וייצוג בדיני משפחה

עו״ד קרני שלו הינו מומחה לדיני משפחה ונכלל בין עורכי הדין המובילים בתחום. עוסק בגירושין ומומחה למשא ומתן וגישור, באמצעות שילוב ייחודי של הבנה, ידע משפטי רב וטקטיקה משפטית.

מרכז המידע


צוואות וירושות

  • October 2010
  • Posted By admin
  • 0 Comments

רקע:

הצורך בעריכת צוואה הוא צורך בסיסי ואף חיוני לכל אדם החפץ להעניק משמעות אמיתית לחייו ולדאוג לחלוקת רכושו אותו צבר, בעמל רב, בשנותיו לאנשים הראויים לכך. אי עריכת צוואה עלולה להביא למצב בו רצונו של הנפטר לא ימומש דבר שיסב, במקרים מסוימים, עוול רב.

אביא את סיפור המקרה של ד”נ 40/80 קניג נ’ כהן:

אשת המשיב התאבדה לאחר כישלון נישואיה. בחדר המלון ממנו קפצה למותה השאירה תשעה פתקים. באחד הפתקים כתבה בזו הלשון: “כל השייך לי יחולק בין ארבעת אחיי”. הנייר לא נשא תאריך או חתימה. משאר הפתקים עולה כי היא לא רצתה להשאיר דבר לבעלה.

השאלה שעמדה לדיון: האם ניתן לקיים פתקים אלו כצוואה ולהתייחס להיעדר חתימה ותאריך כאל פגם הניתן לריפוי לפי סעיף 25 לחוק הירושה.

המחוזי – הפתקים אינם מהווים צוואה על פי חוק. העליון – דוחה את הערעור של האח ומשאיר את התיק בעינו. דיון נוסף – הערעור נדחה שוב.

השופט לוין (רוב) –

דחה את העתירה מתוך טעמים בסעיף 25, ומסיבות מדיניות משפטית. לפי סעיף 25 כאשר לבית המשפט אין ספק באמיתיות הצוואה, הוא רשאי לקיים אותה אפילו אם קיים פגם. לוין טוען ש”פגם” הוא החסרת משהוא מהשלם, ולא משהו שכלל לא היה קיים. סעיף 25 לא מאפשר לקיים את הפתקים כצוואה.

רציונל של שיטות משפט קונטיננטאליות – שיטות משפט אירופאיות שם אין צוואה בלי חתימה ותאריך. חתימה ותאריך משיג משהו חשוב-  הם מעידים על אותנטיות, הלך רוח שפוי של הכותב.

בנוסף, מפחד השופט לוין מהצפה של בתי המשפט בתביעות דומות על דברים שנכתבו אך לא נחתמו.

השופט ברק (מיעוט) –

העדר חתימה ותאריך הם פגם שניתן לריפוי כי מבחינה לשונית במונח פגם אפשר לכלול “חסר” – פגם הוא משהו שלא קיים. זוהי שאלה של בלשנות. ברק בודק את מטרת החקיקה ובוחר את האופציה הלשונית המתאימה למטרת החקיקה. שתי הבדיקות: בלשנות ופרשנות הן חיוניות. פרשן צריך לבחור את הברירה שמשרתת את מטרת החוק. מחליט לפרש פגם כ – חסר.

אין סיבה שדווקא בתחום הצוואות תקצר ידו של השופט לרדת לחקר האמת.  כוונת המצווה ברורה. טוען שלא הצורה חשובה, אלא התוכן. כולם יודעים את האמת, מדוע לא ללכת בדרך האמת. החתימה באה להוכיח משהו, היא חסרה, בוא נוכיח את משמעותה בדרך אחרת.

לאחר מתן פסק הדין, חברי כנסת רבים לא היו מרוצים, והם תיקנו את סעיף 25 לחוק הירושה ב- 1985. נוסף סעיף 25(ב) – לא הייתה ספק באמיתותה של הצוואה וגמירות דעת, רשאי בית המשפט להתעלם מהעדר חתימה ותאריך ולפסוקה ככשרה בנסיבות מיוחדות.

צוואה הדדית:

באוגוסט 2005 נוסף סעיף 8א לחוק הירושה הדן בעניין צוואות הדדיות. לפי התיקון לחוק, צוואה הדדית היא צוואה משותפת של שני מצווים שהם בני זוג, המורישים לאחד מהם או לצד שלישי, כאשר ההסדרים שקובעים המצווים משותפים ו/או מסתמכים הדדית; האחד על ההסדרים שקבע השני.

בעבר, הרצון ההדדי של בני זוג בעת עריכת צוואותיהם המשותפות, לא תמיד החזיק מעמד, ולעיתים קרה שאחד מבני הזוג שינה את צוואתו (בין בחיי בן הזוג, ובין לאחר פטירתו).במצב דברים זה, נוצרה לעיתים קרובות סתירה בין הוראות המצווה האחרון, לבין כתב צוואה הדדית שערך לפני כן.

התיקון לחוק כאמור, הסדיר באופן חוקי את הנושא של צוואה הדדית, אך בנוסף גם הגביל את האפשרות לשנות צוואה הדדית באופן חד-צדדי, כפי שניתן היה לעשות עד לתיקון לחוק. המחוקק הגביל את אפשרות אחד מבני הזוג לבטל צוואה הדדית (עקב עיקרון ההסתמכות כאמור), וקבע כי לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף, אלא אם כן יתקיים אחד מתנאי החוק:

“א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – “צוואות הדדיות”).

ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1) בחייהם של בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2) לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה. ”

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת ע”י בני זוג במשותף, במסמך אחד או בשניים, ובה קובעים בני הזוג הוראות זהות שיחולו על שניהם, בנוגע לחלוקת הרכוש, לאחר פטירת כל אחד מהם.
הנוסח הנהוג והמקובל של צוואה הדדית קובע כי לאחר פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג הנותר בחיים יורש אותו ומחזיק בכל הרכוש והכספים של שני בני הזוג, כל זאת מתוך מטרה שרק לאחר פטירת בן הזוג השני, ירשו הילדים המשותפים את העיזבון.
בעריכת צוואה הדדית כל אחד מבני הזוג מסתמך על עקרון ההדדיות בכך שהוראות הצוואה יחייבו גם בן הזוג השני והצוואה לא תשונה, אף לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג. צוואה הדדית נועדה להבטיח לכל אחד מבני הזוג שקט נפשי.

היתרון הגלום בעריכת צוואה הדדית הוא בכך שבן הזוג שנותר בחיים מקבל את הזכות להשתמש בנכסי העיזבון לשארית ימי חייו, ובכך נמנע ממאבק עתידי אפשרי בין בן הזוג הנותר בחיים, לבין ילדי המנוח, אשר כיורשים חוקיים בהיעדר צוואה, הם עלולים לדרוש את חלקם בעיזבון, לעיתים תוך מימוש זכותם למכירת בית המגורים (והוצאת בן הזוג הנותר בחיים מן הבית). עימות כזה עשוי להיות ממשי, כאשר מדובר בנישואין שניים, והיורשים החוקיים, בנוסף לבן הזוג הנותר בחיים, הם ילדיו של המנוח מנישואיו הקודמים. במקרה כזה, העימות בין ילדיו של המנוח מנישואיו הקודמים, לבין בן הזוג לו נישא בנישואין שניים, עלול להיות חריף ביותר. העברת כל הרכוש לבן הזוג שנותר בחיים, תוך קביעת תנאי כי לאחר פטירתו יועבר הרכוש לילדים, מאפשרת לו להמשיך לנהל את חייו, לפחות מן הבחינה הכלכלית, ללא עימותים מיותרים עם יורשים אחרים.

חשיבות עריכת הצוואה ע”י עורך דין:

אדם צריך לשאול עצמו האם יש חבר, קרוב משפחה או סתם אחר אשר לו ירצה הוא לצוות לו יותר. האם יש ילד הזקוק ליותר עזרה? האם מישהו ייהנה מחפץ מסוים ויפיק ממנו תועלת רבה יותר מהאחר?

חשוב לציין כי רק ע”י עריכת צוואה כדין, יוכל המוריש להוקיר אדם מסוים, לעזור לאחר אשר באמת ובתמים זקוק ליותר. בצוואה יכול הורה להוריש לילדיו כראות עיניו ובכך לממש את רצונו הכנה והנכון.
באשר לצוואה הדדית, חשוב כי צוואה שכזו תנוסח כראוי ע”י עורך דין לפי הוראות החוק ועל מנת שהניסוח יהיה בהיר וחד משמעי לגבי העברת הנכסים על נמעניו. את הצוואה ההדדית יש להפקיד בידי הרשם לענייני צוואות וזאת על מנת שיהיה לאתר ביתר קלות בבוא העת.

Share

Comments